• اگر پرونده شما ریجکت شده است
  • اگر میخواهید بدانید دلیل دقیق ریجکتی پرونده شما چه بوده
  • اگر قصد دارید پس از رد شدن پرونده، دوباره اقدام کنید
  • اگر میخواهید بدانید دقیقا چه مدارکی در پرونده شما گذاشته شده
  • حتی اگر ویزای کانادا را داشته و قصد دارید برای برنامه مهاجرتی و یا تحصیلی اقدام نمایید